Pedagógiánk

Helyi Pedagógiai Programunkat Freinet pedagógiájának szellemében alakítottuk ki, amely nyitott, folyamatosan továbbfejleszthető pedagógiai rendszer. A már átélt élményekre építve alakítjuk a fejlesztés folyamatát.

Előtérbe kerül a szabad alkotás, a természetes kísérletezés és a játékos munka. A természeti környezet felfedezésében, mindennapi életünk, hagyományaink kialakításában jelentős szerepet kap az életközeliség és a már átélt élmény. A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal sok vonatkozásban azonosságot mutató, azzal egybeeső munka és munkajellegű játékos tevékenység. Az önállóság és a döntési helyzetek a gyermekek életre való felkészítését szolgálják. Célunk a kiegyensúlyozott, harmonikus légkör kialakítása, a mások iránti tisztelet és megbecsülés érzésének fejlesztése. Tudjuk, hogy milyen fontos a nyitottság, az elfogadás, az empátia és a hitelesség.

Nevelésfilozófiánk fókuszába a gyermeket állítjuk. Életszerű helyzeteket kialakítva, változatos tevékenységeket felajánlva adunk teret a gyermeki személyiség kibontakozására. Szem előtt tartjuk az egyéni és életkori sajátosságokat. Feladatunk, hogy minden gyereket eljuttassunk – saját belső erőit aktivizálva és jogainak teljes körű tiszteletben tartása mellett – képességeinek maximumára.

Tiszteletben tartjuk a gyermekek szükségleteit, a szabad döntéshez való jogot, a felajánlott, változatos tevékenységek közül a gyermekek szabadon választhatnak. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a gyermekek természetes érdeklődésére és kíváncsiságára alapozunk, amit Freinet "kísérletező tapogatózásnak" nevez.

"A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze." (Óvodai nevelés országos alapprogramja)
A játék a gyermek pszichikus szükséglete, melyet maradéktalanul ki kell elégíteni. Olyan körülményeket teremtünk, eszközöket biztosítunk, ami lehetővé teszi és ösztönzi gyermekeinket a játékra, segít a kreatív személyiség kibontakozásában. A csoportokban meghitt kuckókat alakítunk ki, kirándulásokon, sétákon együtt gyűjtött termésekből közösen játékokat készítünk. A gyerekek otthonról hozott játékokkal is színesíthetik játékukat.

A szabad önkifejezés, élmények feldolgozása teret kap a mindennapos beszélgető-körben. Ez az a fórum, ahol a gyerekek körben ülve oszthatják meg egymással élményeiket, a csoport együtt tervezi meg a heti-, napi feladatait, tevékenységeit. A beszélgető-kör alkalmas a hétvégi események megbeszélésére, egy-egy ünnepnap előkészítésére, napi munka értékelésére, közös élmények felelevenítésére. Időtartama rugalmas, a beszédtéma függvényében változik.

Fontosnak tartjuk az óvoda és a család szoros kapcsolatát, a szülők és a pedagógusok együttműködését. Óvodánk életébe a szülők nap mint nap beleláthatnak, ünnepélyek és nyílt napok alkalmával tárt kapukkal várjuk az érdeklődőket.ban végzik.